Εγγύηση

Κάλυψη

Η SJCAM εγγυάται ότι κάθε προϊόν SJCAM θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα υλικού και κατασκευής υπό κανονική χρήση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος SJCAM ή θα οριστεί ξεχωριστά από την SJCAM.

Πολιτική επισκευής εγγύησης

Μπορείτε να ζητήσετε Σέρβις επισκευής με εγγύηση όπου:

Το προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση έχει κατασκευαστικό ελάττωμα.

Παρέχεται έγκυρη απόδειξη αγοράς ή παραλαβής.

Εάν διαπιστωθεί ότι το προϊόν πληροί τις υπηρεσίες επισκευής της εγγύησης, τα έξοδα διάγνωσης και υλικού, καθώς και το κόστος εργασίας θα καλύπτονται από την SJCAM.

Αυτή η πολιτική δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

Συντριβές ή ζημιές που προκαλούνται από μη κατασκευαστικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σφαλμάτων πιλότου.

Ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη εγκατάσταση, εσφαλμένη χρήση ή λειτουργία που δεν είναι σύμφωνη με τις επίσημες οδηγίες ή εγχειρίδια.

Ζημιά που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή άνοιγμα του κελύφους που δεν είναι σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες ή εγχειρίδια.

Δεν παρέχεται νομική απόδειξη αγοράς, παραλαβής ή τιμολογίου ή εύλογα πιστεύεται ότι έχει πλαστογραφηθεί ή παραποιηθεί.

Προκαλείται ζημιά στο προϊόν από μη ελεγχόμενους εξωτερικούς παράγοντες, όπως σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, κεραυνούς ή ατυχήματα κατά τη μεταφορά.

Δεν μπορεί να παρασχεθεί απόδειξη ζημιάς κατά τη μεταφορά που εκδόθηκε από τον μεταφορέα και το δέμα δεν απορρίφθηκε κατά την υπογραφή.

Το προϊόν είναι εκτός εγγύησης.

Οι ετικέτες προϊόντων, οι σειρικοί αριθμοί, τα αδιάβροχα σημάδια κ.λπ. δείχνουν σημάδια παραβίασης ή αλλοίωσης.

Οποιοδήποτε σφάλμα ή ζημιά του προϊόντος προκαλείται από μη κατασκευαστικούς παράγοντες, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή τροποποίηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε υγρασία, της εισόδου ξένων σωμάτων (νερό, λάδι, άμμος κ.λπ.) ή ακατάλληλη εγκατάσταση ή λειτουργία που δεν σύμφωνα με επίσημες οδηγίες ή εγχειρίδια.

Ένα προϊόν δεν παραδίδεται στην SJCAM εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της επιβεβαίωσης της υπηρεσίας επισκευής εγγύησης από την SJCAM.

Σημείωση:

Η εγγύηση του προϊόντος δεν είναι διαθέσιμη παγκοσμίως λόγω διαφορών στην έκδοση του προϊόντος. Οι υπηρεσίες μετά την πώληση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν σας ή τη χώρα αγοράς.

Δημιουργήστε αντίγραφα όλων των δεδομένων που περιέχονται στο προϊόν σας, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν κατά τη διαδικασία επισκευής. Ή SJCAM δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια οποιωνδήποτε δεδομένων.

Εάν η SJCAM διαπιστώσει ότι το ζήτημα δεν καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική επισκευής εγγύησης, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για Υπηρεσία επισκευής επί πληρωμή ή να επιλέξετε να στείλετε το προϊόν σας πίσω.

Οι παραπάνω όροι δεν επηρεάζουν άλλα δικαιώματα των καταναλωτών σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Αντικατάσταση προϊόντος και ανταλλακτικών

Όταν η εξυπηρέτηση μετά την πώληση περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός προϊόντος ή ενός ανταλλακτικού, το προϊόν ή το ανταλλακτικό που αντικαταστάθηκε γίνεται ιδιοκτησία της SJCAM και το προϊόν ή το ανταλλακτικό που αντικαθίσταται γίνεται ιδιοκτησία σας. Μόνο τα αναλλοίωτα προϊόντα και ανταλλακτικά SJCAM είναι κατάλληλα για αντικατάσταση.

Τα ανταλλακτικά ή τα ανταλλακτικά που παρέχονται από την SJCAM ενδέχεται να μην είναι νέα, αλλά θα είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και τουλάχιστον λειτουργικά ισοδύναμα με την εγγύηση του αρχικού προϊόντος ή του εξαρτήματος. Ένα ανταλλακτικό προϊόν ή ανταλλακτικό θα καλύπτεται για το χρόνο που απομένει στην εγγύηση του αρχικού προϊόντος. Ένας νέος σειριακός αριθμός θα δεσμευτεί στο προϊόν ή το εξάρτημα αντικατάστασης.

Χρήση προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας

Εάν λάβετε υπηρεσία βάσει αυτής της πολιτικής, εξουσιοδοτείτε την SJCAM να αποθηκεύει, να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες αρχείου καταγραφής χρήσης του προϊόντος σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως το όνομα, τους αριθμούς τηλεφώνου, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η SJCAM μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση υπηρεσιών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ρωτήσουμε σχετικά με την ικανοποίησή σας από την υπηρεσία μας ή για να σας ειδοποιήσουμε για τυχόν ανακλήσεις προϊόντων ή ζητήματα ασφάλειας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, εξουσιοδοτείτε την SJCAM να μεταφέρει τις πληροφορίες σας σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε και να τις παρέχει σε νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας όπου απαιτείται από το νόμο.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Κατά τη λήψη της υπηρεσίας, η SJCAM είναι υπεύθυνη για απώλεια ή ζημιά στο προϊόν σας μόνο όταν βρίσκεται στην κατοχή ή τη μεταφορά της SJCAM, εάν η SJCAM είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά.

Η SJCAM δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την αποκάλυψη οποιωνδήποτε δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών, ιδιοκτησιακών πληροφοριών ή προσωπικών πληροφοριών, που περιέχονται σε ένα προϊόν.

Σε καμία περίπτωση, και παρά την αποτυχία του ουσιώδους σκοπού οποιουδήποτε ένδικου μέσου που ορίζεται στο παρόν, η SJCAM, οι θυγατρικές της, οι προμηθευτές, οι μεταπωλητές ή οι πάροχοι υπηρεσιών της δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, ακόμη και αν ενημερωθούν για τη δυνατότητά τους και ανεξάρτητα από το εάν η αξίωση βασίζεται σε σύμβαση, εγγύηση, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη ή άλλη θεωρία ευθύνης:

Αξιώσεις τρίτων εναντίον σας για αποζημίωση

Απώλεια, ζημιά ή αποκάλυψη των δεδομένων σας

Ειδικές, τυχαίες, τιμωρητικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαφυγόντων κερδών, των επιχειρηματικών εσόδων, της υπεραξίας ή των αναμενόμενων αποταμιεύσεων. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της SJCAM, των θυγατρικών της, των προμηθευτών, των μεταπωλητών ή των παρόχων υπηρεσιών για ζημιές από οποιαδήποτε αιτία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πραγματικών άμεσων ζημιών, ώστε να μην υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται για το προϊόν.

Ο προαναφερόμενος περιορισμός δεν ισχύει για αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου), ζημιές σε ακίνητη περιουσία ή ζημιές σε υλική προσωπική περιουσία για τις οποίες η SJCAM είναι υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο.

Καθώς ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Περίοδος εγγύησης

Ολόκληρη μονάδα (εκτός από μπαταρία): 12 μήνες

Μπαταρία: 6 μήνες, χωρίς ζημιά και διάβρωση, κύκλος φόρτισης λιγότερο από 200 φορές

Ελαστικά και αξεσουάρ: Χωρίς εγγύηση

*Η περίοδος εγγύησης ποικίλλει ανάλογα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Η SJCAM διατηρεί το δικαίωμα τελικής εξήγησης για τις παραπάνω πολιτικές.