Garantie

Dekking

SJCAM garandeert dat elk SJCAM-product bij normaal gebruik tijdens de garantieperiode vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. De garantieperiode begint vanaf de datum waarop uw SJCAM-product is gekocht of wordt afzonderlijk door SJCAM ingesteld.

Garantiereparatiebeleid

U kunt een garantiereparatieservice aanvragen als:

Het product onder garantie heeft een fabricagefout.

Er wordt een geldig aankoopbewijs of kassabon meegeleverd.

Als wordt vastgesteld dat het product voldoet aan de garantiereparatieservice, worden diagnose- en materiaalkosten en arbeidskosten gedekt door SJCAM.

Deze polis dekt niet het volgende:

Crashes of schade veroorzaakt door niet-productiefactoren, inclusief maar niet beperkt tot pilootfouten.

Schade veroorzaakt door onjuiste installatie, onjuist gebruik of bediening die niet in overeenstemming is met de officiële instructies of handleidingen.

Schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijziging, demontage, reparatie of het openen van de behuizing die niet in overeenstemming is met de officiële instructies of handleidingen.

Er wordt geen juridisch aankoopbewijs, ontvangstbewijs of factuur verstrekt of er wordt redelijkerwijs aangenomen dat deze vervalst is of dat er mee is geknoeid.

Schade aan het product wordt veroorzaakt door oncontroleerbare externe factoren, waaronder aardbevingen, brand, overstromingen, blikseminslagen of transportongevallen.

Er kan geen bewijs van transportschade, afgegeven door de vervoerder, worden geleverd en het pakket is tijdens de ondertekening niet afgewezen.

Het product valt buiten de garantie.

Productlabels, serienummers, waterdichte markeringen, enz. vertonen tekenen van geknoei of wijziging.

Eventuele fouten of schade aan het product worden veroorzaakt door factoren die niet door de productie zijn veroorzaakt, ongeoorloofd gebruik of wijziging van het product, inclusief blootstelling aan vocht, het binnendringen van vreemde voorwerpen (water, olie, zand, enz.), of onjuiste installatie of bediening buiten de fabriek. overeenstemming met officiële instructies of handleidingen.

Een product wordt niet binnen 7 kalenderdagen na verzending van de bevestiging van de Garantiereparatieservice door SJCAM aan SJCAM geleverd.

Opmerking:

De garantie van het product is niet wereldwijd beschikbaar vanwege verschillen in productversies. De after-salesservice kan variëren afhankelijk van uw product of het land van aankoop.

Maak kopieën van alle gegevens op uw product, aangezien de gegevens tijdens het reparatieproces verloren kunnen gaan. Of SJCAM is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.

Als SJCAM vaststelt dat het probleem niet onder dit garantiereparatiebeleid valt, moet u een betaalde reparatieservice aanvragen of ervoor kiezen uw product terug te sturen.

De bovenstaande voorwaarden hebben geen invloed op andere rechten van consumenten onder de lokale wetgeving.

Vervanging van producten en onderdelen

Wanneer de after-sales service de vervanging van een product of onderdeel inhoudt, wordt het vervangen product of onderdeel eigendom van SJCAM en wordt het vervangende product of onderdeel uw eigendom. Alleen ongewijzigde SJCAM-producten en onderdelen komen in aanmerking voor vervanging.

Vervangende producten of onderdelen geleverd door SJCAM zijn mogelijk niet nieuw, maar verkeren in goede staat en zijn op zijn minst functioneel gelijkwaardig aan de garantie van het originele product of onderdeel. Een vervangend product of onderdeel wordt gedekt voor de resterende tijd van de garantie van het oorspronkelijke product. Een nieuw serienummer wordt aan het vervangende product of onderdeel gekoppeld.

Gebruik van persoonlijke contactgegevens

Als u op grond van dit beleid service verkrijgt, geeft u SJCAM toestemming om de loggegevens van uw productgebruik en uw contactgegevens, inclusief naam, telefoonnummers, adres en e-mailadres, op te slaan, te gebruiken en te verwerken. SJCAM kan deze informatie gebruiken om diensten uit te voeren onder dit beleid. We kunnen contact met u opnemen om te informeren naar uw tevredenheid over onze service of om u op de hoogte te stellen van terugroepingen van producten of veiligheidsproblemen. Om deze doeleinden te bereiken geeft u SJCAM toestemming om uw gegevens over te dragen naar elk land waar wij zaken doen en deze te verstrekken aan entiteiten die namens ons handelen. We kunnen uw gegevens ook openbaar maken als dit wettelijk vereist is.

Beperking van aansprakelijkheid

Bij ontvangst van service is SJCAM alleen verantwoordelijk voor verlies of schade aan uw product zolang het in het bezit is van SJCAM of tijdens het transport, als SJCAM verantwoordelijk is voor het transport.

SJCAM is niet verantwoordelijk voor het verlies of de openbaarmaking van gegevens, inclusief vertrouwelijke informatie, bedrijfseigen informatie of persoonlijke informatie, die zich in een product bevinden.

Onder geen enkele omstandigheid, en ondanks het mislukken van het essentiële doel van enig hierin beschreven rechtsmiddel, zullen SJCAM, haar dochterondernemingen, leveranciers, wederverkopers of dienstverleners aansprakelijk zijn voor een van de volgende zaken, zelfs als zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid ervan en ongeacht of de claim is gebaseerd op een contract, garantie, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of een andere aansprakelijkheidstheorie:

Vorderingen van derden tegen u wegens schade

Verlies, beschadiging of openbaarmaking van uw gegevens

Speciale, incidentele, punitieve, indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsinkomsten, goodwill of verwachte besparingen. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van SJCAM, haar dochterondernemingen, leveranciers, wederverkopers of dienstverleners voor schade door welke oorzaak dan ook groter zijn dan het bedrag van de werkelijke directe schade, en niet hoger dan het bedrag dat voor het product is betaald.

De voorgaande beperking is niet van toepassing op schadevergoeding wegens lichamelijk letsel (inclusief overlijden), schade aan onroerende goederen of schade aan materiële persoonlijke eigendommen waarvoor SJCAM op grond van de wet aansprakelijk is.

Aangezien sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toestaan, is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Garantieperiode

Hele eenheid (behalve batterij): 12 maanden

Batterij: 6 maanden, niet beschadigd en gecorrodeerd, oplaadcyclus minder dan 200 keer

Banden en accessoires: geen garantie

*De garantieperiode varieert op basis van de lokale wet- en regelgeving. SJCAM behoudt zich het recht voor op definitieve uitleg van het bovenstaande beleid.